menu
anket
Web sitemizi nasil buldunuz?

Guzel
Cok guzel
Fikrim yok
Kotu
Cok kotuSonular
Anketler

Toplam Oy: 46
Yorum: 0
gazete


TarihteBugun

Tarih Sein : Gn Ay
TarihOlay
30 Nisan 1777Alman matematikçi Karl Friedrich Gauss.
30 Nisan 1870Macar besteci Franz Lehár.
30 Nisan 1883Çek romancý Jaroslav Hašek.
30 Nisan 1956Ýstanbul Valiliði, kasaplarýn et narhýnýn kaldýrýlmasý isteðini reddetti.
30 Nisan 1963Kürtçe dergi çýkaran iki üniversite öðrencisi tutuklandý.
30 Nisan 1971Bugün ve Sabah gazeteleri süresiz kapatýldý.
30 Nisan 1972Sýkýyönetim, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayý için tedbir konulmasýný istedi.
30 Nisan 1975Anayasa Mahkemesi tarafýndan 1971 yýlýnda kapatýlmýþ olan Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) yeniden kuruldu. Partinin genel baþkanlýðýna Behice Boran, genel sekreterliðine Nihat Sargýn getirildi.
30 Nisan 1976Eski Hava Kuvvetleri Komutaný Emin Alpkaya ve arkadaþlarý beraat etti.
30 Nisan 1980Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) üyesi iþçiler, 1 Mayýs kutlamalarý yasaklandýðý için, iþ býrakma eylemi yaptý. DÝSK Genel Baþkaný Abdullah Baþtürk gözaltýna alýndý, DÝSK merkezi polislerce arandý.
30 Nisan 1981Eski sosyal güvenlik bakanlarýndan Hilmi Ýþgüzar, silah kaçakçýlýðý suçundan 2 yýl aðýr hapse mahkum oldu.
30 Nisan 1987Sosyal Demokrat Halkçý Parti (SHP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Doðru Yol Partisi (DYP) liderleri, anayasa deðiþikliði için ortak bildiri yayýmladý.
30 Nisan 1993Dünya çapýndaki iletiþim aðý World Wide Web (www) doðdu.
30 Nisan 1995ABD Baþkaný Bill Clinton Ýrlanda’yý ziyaret eden ilk ABD Baþkaný oldu.
30 Nisan 2002Pervez Müþerref referandum sonucunda ezici çoðunlukla beþ yýl için daha Pakistan devlet baþkaný oldu.

video


defter

Ziyareti Defterimize Yazanlar Ekle | Kapat | Tm Mesajlar
ÝlaydaBaþkaným site güzel olmuþ kasabamýzýn haberlerini bekliyoruz.
Mahmut CUHADARKasabamýzýn yeni web sitesi hayýrlý olsun
Uður EkinciBelediyemizin yeni web sitesi hayýrlý, uðurlu olsun...
Melik UçarBu web siteyi yapanlara teþekkür eder baþarýlarýnýn devamýný dileri

baskan


hava
NEVSEHIR
haber-yan


Baþkan

(2015-02-16)  

9

(2015-02-16)  

10

(2015-02-16)  

3

(2015-02-16)  

Kantar yakýnýndan Çat

(2014-07-06)  

8

(2015-02-16)  


Bu site, en iyi 1024x768 znrlkte grntlenir. Mozilla Firefox ve nternet Explorer tarayclar ile daha hzl gezinti yapabilirsiniz.
at Kasabas Belediye Bakanl, 2016 - nevehir biliim